Produktronika d.o.o.
  • +385 1 2362 310
    produktronika@produktronika.hr
  • Janka Leskovara 13,
    Zagreb - HR

Kontakt

PRODUKTRONIKA d.o.o.

Janka Leskovara 13 , HR – 10000 Zagreb
Tel: +385 1 2362 310,
Fax: +385 1 2362 320
E-mail: produktronika@produktronika.hr